Pla d'estudis i guies docents

Titulació:G605 Grau en Infermeria
Branca de coneixement: Infermeria
Durada: 4 anys
Crèdits ECTS: 240
Títol a què dóna dret: Graduat/Graduada en Infermeria per la Universitat de Lleida

  • Aprovat per la Junta de Facultat el 20/10/2015
  • Aprovat pel Consell de Govern el 27/10/2015
  • Aprovat pel Consell de Social a proposta de Consell de Govern 18/12/2015- acord 127/2015

Estructura del Títol; aquest s'estructura en 5 mòduls

Caràcter de la Matèria Crèdits
Formació Bàsica (FB) 60
Obligatòries (OB) 78
Optatives (OP) 12
Pràctiques externes (PE)  81
Treball Fi de Grau (TFG)  9
              TOTAL 240

 

L’estudiant ha de fer 240 crèdits en una durada mínima de quatre anys, la qual cosa implica una matriculació anual de 60 ECTS. Cada mòdul s’organitza en un conjunt de matèries distribuïdes al llarg dels diferents cursos i amb unes competències definides, de les quals deriven uns continguts, activitats formatives i el seu corresponent sistema d’avaluació. L’estudiant també haurà de fer les pràctiques en diferents centres assistencials i preparar i defensar un treball de fi de grau.

Les matèries es divideixen en assignatures, que són les unitats docents de què es matricula l’a lumne, que s’imparteixen i s'avaluen.  La docència es desplega semestralment.

Recursos d'aprenentatge

ESTRUCTURA DEL PLA D'ESTUDIS

Curs 2023-24

1r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100650 BASES BIOLÒGIQUES PER L'ATENCIÓ A LA PERSONA: ANATOMIA T 6
100662 FONAMENTS TEÒRICS I METODOLÒGICS DE LES CURES INFERMERES B 6
100651 BASES BIOLÒGIQUES PER L'ATENCIÓ A LA PERSONA: FISIOLOGIA T 6
100654 BASES BIOQUÍMIQUES EN NUTRICIÓ PER L'ATENCIÓ A LA PERSONA T 6
100656 PSICOLOGIA APLICADA A LES CIÈNCIES DE LA SALUT I HABILITATS DE COMUNICACIÓ T 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100655 BASES CIENTÍFIQUES I BIOESTADÍSTICA APLICADA A LES CIÈNCIES DE LA SALUT T 9
100657 DETERMINANTS DE LA SALUT I SALUT PÚBLICA T 9
100658 PRÀCTICA BASADA EN L'EVIDÈNCIA EN EL CUIDATGE INTEGRAL DE LA PERSONA 1 T 6
ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100673 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I B 6
2n CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100663 ÈTICA I LEGISLACIÓ DE LES CURES EN INFERMERIA B 3
100652 BASES FISIOLÒGIQUES I FARMACOLÒGIQUES PER L'ÚS I L'ADMINISTRACIÓ DE FÀRMACS T 6
100665 CURES D'INFERMERIA FAMILIAR I COMUNITÀRIA 1 B 6
100659 CURES D'INFERMERIA DE L'ADULT 1 B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100672 INFERMERIA DE LA SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA B 6
100667 PRÀCTICA BASADA EN L'EVIDÈNCIA EN EL CUIDATGE INTEGRAL DE LA PERSONA 2 B 6
100664 GESTIÓ DE LES CURES D'INFERMERIA I SERVEIS DE SALUT B 3
100660 CURES D'INFERMERIA DE L'ADULT 2 B 6
ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100653 BASES FISIOPATOLÒGIQUES PER L'ATENCIÓ A LA PERSONA T 6
100674 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II B 12
3r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100670 CURES D'INFERMERIA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA B 6
100666 CURES D'INFERMERIA FAMILIAR I COMUNITÀRIA 2 B 6
100669 CURES D'INFERMERIA SALUT MENTAL B 6
100671 CURES D'INFERMERIA PERSONA GRAN B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100676 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV B 12
100675 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III B 12
100668 PRÀCTICA BASADA EN L'EVIDÈNCIA EN EL CUIDATGE INTEGRAL DE LA PERSONA 3 B 6
100661 CURES D'INFERMERIA DE L'ADULT 3 B 6
4t CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100680 TIC I SALUT APLICADES A L'ATENCIÓ A PACIENTS CRÒNICS O 6
100682 SALUT LABORAL I INFERMERIA DEL TREBALL O 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100683 GESTIÓ DE LA DEMANDA O 6
100681 ATENCIÓ AL PACIENT AL FINAL DE VIDA O 6
100685 NEW TRENDS IN HEALTH CARE: AN INTERNATIONAL VIEW II O 6
ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100686 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V B 12
100688 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VII B 15
100687 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI B 12
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100677 TREBALL DE FI DE GRAU B 9