Pla d'estudis i guies docents

Titulació: Grau en Infermeria
Branca de coneixement: Infermeria
Durada: 4 anys
Crèdits ECTS: 240
Títol a què dona dret: Graduat/Graduada en Infermeria per la Universitat de Lleida

  • Aprovat per la Junta de Facultat el 20/10/2015
  • Aprovat pel Consell de Govern el 27/10/2015
  • Aprovat pel Consell de Social a proposta de Consell de Govern 18/12/2015- acord 127/2015

Estructura del Títol; aquest s'estructura en 5 mòduls

Caràcter de la Matèria Crèdits
Formació Bàsica (FB) 60
Obligatòries (OB) 78
Optatives (OP) 12
Pràctiques externes (PE)  81
Treball Fi de Grau (TFG)  9
              TOTAL 240

 

L’estudiant ha de fer 240 crèdits en una durada mínima de quatre anys, la qual cosa implica una matriculació anual de 60 ECTS. Cada mòdul s’organitza en un conjunt de matèries distribuïdes al llarg dels diferents cursos i amb unes competències definides, de les quals deriven uns continguts, activitats formatives i el seu corresponent sistema d’avaluació. L’estudiant també haurà de fer les pràctiques en diferents centres assistencials i preparar i defensar un treball de fi de grau.

Les matèries es divideixen en assignatures, que són les unitats docents de què es matricula l’a lumne, que s’imparteixen i s'avaluen.  La docència es desplega semestralment.

Recursos d'aprenentatge

ESTRUCTURA DEL PLA D'ESTUDIS

Curs 2023-2024

PRIMER CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100650 BASES BIOLÒGIQUES PER L'ATENCIÓ A LA PERSONA: ANATOMIA T 6
100651 BASES BIOLÒGIQUES PER L'ATENCIÓ A LA PERSONA: FISIOLOGIA T 6
100654 BASES BIOQUÍMIQUES EN NUTRICIÓ PER L'ATENCIÓ A LA PERSONA T 6
100656 PSICOLOGIA APLICADA A LES CIÈNCIES DE LA SALUT I HABILITATS DE COMUNICACIÓ T 6
100662 FONAMENTS TEÒRICS I METODOLÒGICS DE LES CURES INFERMERES B 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100655 BASES CIENTÍFIQUES I BIOESTADÍSTICA APLICADA A LES CIÈNCIES DE LA SALUT T 9
100657 DETERMINANTS DE LA SALUT I SALUT PÚBLICA T 9
100658 PRÀCTICA BASADA EN L'EVIDÈNCIA EN EL CUIDATGE INTEGRAL DE LA PERSONA 1 T 6
ANUAL
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100673 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I B 6
SEGON CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100652 BASES FISIOLÒGIQUES I FARMACOLÒGIQUES PER L'ÚS I L'ADMINISTRACIÓ DE FÀRMACS T 6
100659 CURES D'INFERMERIA DE L'ADULT 1 B 6
100663 ÈTICA I LEGISLACIÓ DE LES CURES EN INFERMERIA B 3
100665 CURES D'INFERMERIA FAMILIAR I COMUNITÀRIA 1 B 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100660 CURES D'INFERMERIA DE L'ADULT 2 B 6
100664 GESTIÓ DE LES CURES D'INFERMERIA I SERVEIS DE SALUT B 3
100667 PRÀCTICA BASADA EN L'EVIDÈNCIA EN EL CUIDATGE INTEGRAL DE LA PERSONA 2 B 6
100672 INFERMERIA DE LA SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA B 6
ANUAL
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100653 BASES FISIOPATOLÒGIQUES PER L'ATENCIÓ A LA PERSONA T 6
100674 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II B 12
TERCER CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100666 CURES D'INFERMERIA FAMILIAR I COMUNITÀRIA 2 B 6
100669 CURES D'INFERMERIA SALUT MENTAL B 6
100670 CURES D'INFERMERIA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA B 6
100671 CURES D'INFERMERIA PERSONA GRAN B 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100661 CURES D'INFERMERIA DE L'ADULT 3 B 6
100668 PRÀCTICA BASADA EN L'EVIDÈNCIA EN EL CUIDATGE INTEGRAL DE LA PERSONA 3 B 6
100675 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III B 12
100676 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV B 12
QUART CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100680 TIC I SALUT APLICADES A L'ATENCIÓ A PACIENTS CRÒNICS O 6
100682 SALUT LABORAL I INFERMERIA DEL TREBALL O 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100681 ATENCIÓ AL PACIENT AL FINAL DE VIDA O 6
100683 GESTIÓ DE LA DEMANDA O 6
100685 NEW TRENDS IN HEALTH CARE: AN INTERNATIONAL VIEW II O 6
ANUAL
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100686 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V B 12
100687 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI B 12
100688 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VII B 15
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100677 TREBALL DE FI DE GRAU B 9