Pla d'estudis i guies docents

Titulació:G605 Grau en Infermeria
Branca de coneixement: Infermeria
Durada: 4 anys
Crèdits ECTS: 240
Títol a què dóna dret: Graduat/Graduada en Infermeria per la Universitat de Lleida

  • Aprovat per la Junta de Facultat el 20/10/2015
  • Aprovat pel Consell de Govern el 27/10/2015
  • Aprovat pel Consell de Social a proposta de Consell de Govern 18/12/2015- acord 127/2015

Estructura del Títol; aquest s'estructura en 5 mòduls

Caràcter de la Matèria Crèdits
Formació Bàsica (FB) 60
Obligatòries (OB) 78
Optatives (OP) 12
Pràctiques externes (PE)  81
Treball Fi de Grau (TFG)  9
              TOTAL 240

 

L’estudiant ha de fer 240 crèdits en una durada mínima de quatre anys, la qual cosa implica una matriculació anual de 60 ECTS. Cada mòdul s’organitza en un conjunt de matèries distribuïdes al llarg dels diferents cursos i amb unes competències definides, de les quals deriven uns continguts, activitats formatives i el seu corresponent sistema d’avaluació. L’estudiant també haurà de fer les pràctiques en diferents centres assistencials i preparar i defensar un treball de fi de grau.

Les matèries es divideixen en assignatures, que són les unitats docents de què es matricula l’a lumne, que s’imparteixen i s'avaluen.  La docència es desplega semestralment.

Recursos d'aprenentatge

ESTRUCTURA DEL PLA D'ESTUDIS

Curs 2022-23

1r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100451 BASES BIOLÒGIQUES PER L'ATENCIÓ A LA PERSONA: FISIOLOGIA T 6
100450 BASES BIOLÒGIQUES PER L'ATENCIÓ A LA PERSONA: ANATOMIA T 6
100462 FONAMENTS TEÒRICS I METODOLÒGICS DE LES CURES INFERMERES B 6
100454 BASES BIOQUÍMIQUES EN NUTRICIÓ PER L'ATENCIÓ A LA PERSONA T 6
100456 PSICOLOGIA APLICADA A LES CIÈNCIES DE LA SALUT I HABILITATS DE COMUNICACIÓ T 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100458 PRÀCTICA BASADA EN L'EVIDÈNCIA EN EL CUIDATGE INTEGRAL DE LA PERSONA 1 T 6
100457 DETERMINANTS DE LA SALUT I SALUT PÚBLICA T 9
100455 BASES CIENTÍFIQUES I BIOESTADÍSTICA APLICADA A LES CIÈNCIES DE LA SALUT T 9
ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100473 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I B 6
2n CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100452 BASES FISIOLÒGIQUES I FARMACOLÒGIQUES PER L'ÚS I L'ADMINISTRACIÓ DE FÀRMACS T 6
100459 CURES D'INFERMERIA DE L'ADULT 1 B 6
100463 ÈTICA I LEGISLACIÓ DE LES CURES EN INFERMERIA B 3
100465 CURES D'INFERMERIA FAMILIAR I COMUNITÀRIA 1 B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100460 CURES D'INFERMERIA DE L'ADULT 2 B 6
100464 GESTIÓ DE LES CURES D'INFERMERIA I SERVEIS DE SALUT B 3
100467 PRÀCTICA BASADA EN L'EVIDÈNCIA EN EL CUIDATGE INTEGRAL DE LA PERSONA 2 B 6
100472 INFERMERIA DE LA SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA B 6
ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100474 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II B 12
100453 BASES FISIOPATOLÒGIQUES PER L'ATENCIÓ A LA PERSONA T 6
3r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100470 CURES D'INFERMERIA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA B 6
100469 CURES D'INFERMERIA SALUT MENTAL B 6
100471 CURES D'INFERMERIA PERSONA GRAN B 6
100466 CURES D'INFERMERIA FAMILIAR I COMUNITÀRIA 2 B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100475 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III B 12
100476 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV B 12
100461 CURES D'INFERMERIA DE L'ADULT 3 B 6
100468 PRÀCTICA BASADA EN L'EVIDÈNCIA EN EL CUIDATGE INTEGRAL DE LA PERSONA 3 B 6
4t CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100480 TIC I SALUT APLICADES A L'ATENCIÓ A PACIENTS CRÒNICS O 6
100488 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VII B 15
100482 SALUT LABORAL I INFERMERIA DEL TREBALL O 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100483 GESTIÓ DE LA DEMANDA O 6
100481 ATENCIÓ AL PACIENT AL FINAL DE VIDA O 6
ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100486 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V B 12
100487 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI B 12
100488 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VII B 15
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100477 TREBALL DE FI DE GRAU B 9